Jističe a proudové chrániče jsou základem každého rozváděče. Společně zajišťují ochranu před úrazem elektrickým proudem, před přetížením vedení a připojených spotřebičů a v neposlední řadě i ochranu před vznikem požáru.

V případě nebezpečí odpojí postižený obvod od napájení a tím zamezí škodám na majetku nebo ztrátě lidského života.
V tomto článku se zaměříme na konkrétní nabídku jističů a proudových chráničů OEZ, jejich nejdůležitější parametry a hlavní výhody.
Jističe jsou nabízeny ve dvou základních řadách dle jmenovitého zkratového proudu:
LTE (Icn 6 kA)
jistice chranice 2020 3

LTN (Icn 10 kA)
jistice chranice 2020 4

jistice chranice 2020 o1

Největší výhodou obou základních řad jističů je dvojitá třmenová svorka, která dovoluje připojení mnoha různých kombinací vodičů bez nutnosti použití připojovacího nástavce.
Je všeobecně známo, že nelze do jedné třmenové svorky připojit dva vodiče rozdílných typů nebo průřezů. U přístrojů s jednoduchou třmenovou nebo kombinovanou svorkou nelze takové zapojení správně realizovat jinak, než použitím připojovacího nástavce. U jističů LTE a LTN toto díky dvojité třmenové svorce neplatí. Kombinace rozdílných vodičů se nemusíme bát.

jistice chranice 2020 o2
Svorka je koncipována tak, že ke středové pevné přepážce jsou z obou stran přitahovány třmeny pomocí jednoho šroubu. Tento princip dovoluje kombinovat dva různé vodiče. Jeden do přední části svorky a druhý do zadní části svorky. Samozřejmě platí, že každá část svorky dovoluje připojení dvou vodičů i za podmínky, že jsou vodiče stejného typu a průřezu.

jistice chranice 2020 o3

Dvojitá svorka umožňuje kombinovat vodiče a propojovací lištu tak, že vodiče jsou před propojovací lištou. Toto uspořádání umožňuje lepší vizuální kontrolu správného zapojení vodiče do svorky, čímž podstatně zvyšuje bezpečnost.

jistice chranice 2020 o4
Dvojitou třmenovou svorku tedy využijeme všude tam, kde je třeba rozvést přívod napájení na několik přístrojů v řadě, odbočit vodičem jiného typu nebo průřezu a podobně.

Pro doplnění zde uvedeme i ostatní řady jističů:

  • LTN-UC … jištění stejnosměrných obvodů do 63 A
  • LVN … jmenovité proudy až do 125 A
  • LVN-DC … jištění stejnosměrných obvodů až do 125 A

Druhou skupinou přístrojů, které se budeme věnovat, jsou proudové chrániče. Jsou nabízeny opět ve dvou základních řadách:

LFE (Inc 6 kA)
jistice chranice 2020 1

LFN (Inc 10 kA)
jistice chranice 2020 2

jistice chranice 2020 o5

Výběr proudového chrániče musí být proveden podle reziduálního proudu, který se může v obvodu chrániče vyskytnout. Dělíme je na 5 typů:

Typ AC
Detekuje pouze střídavé reziduální proudy. Tyto chrániče jsou vhodné do instalací, kde můžeme vyloučit jiné průběhy reziduálních proudů, tj. pulzující stejnosměrné proudy a hladké stejnosměrné proudy. Takových instalací je v současné době stále méně a méně. Je to díky zařízením s elektronickými prvky, které takové proudy generují. Proudový chránič na ně nemusí reagovat a při poruše může dojít k úmrtí osoby či vzniku požáru.

Typ A
Detekuje kromě střídavých reziduálních proudů i stejnosměrné pulzující proudy. Je vhodný pro obvody s myčkou, klimatizací, počítačem, sušičkou či fénem. Proudové chrániče typu A jsou v Evropě nejrozšířenější. Na našem trhu se dává bohužel mnohdy přednost ceně před bezpečností.

Typ F
Detekuje stejné průběhy reziduálních proudů jako typ A. Rozdíl je v závislosti na frekvenci. Proudové chrániče typu F mají na vyšších frekvencích (kHz) sníženou citlivost na reziduální proud. Vysoké frekvence nejsou pro lidský organizmus tak nebezpečné jako běžná frekvence (50 Hz). Je možné tedy provozovat spotřebiče, které chybový proud o vysokých frekvencích generují při běžném provozu. Jsou to například jednofázové frekvenční měniče používané v tepelných čerpadlech, pračkách, sušičkách apod.

Typ B
Detekuje všechny průběhy reziduálních proudů, tj. střídavé, stejnosměrné pulzující i stejnosměrné hladké reziduální proudy. Navíc má podobně upravenou frekvenční charakteristiku jako typ F, takže je vhodný do provozů s frekvenčními měniči.

Typ B+
Detekuje všechny průběhy reziduálních proudů, tj. střídavé, stejnosměrné pulzující i stejnosměrné hladké reziduální proudy. Na rozdíl od typu B detekuje a vypíná i vysokofrekvenční reziduální proudy až do 20 kHz pod hranicí 300 mA. Slouží tedy i jako ochrana proti požáru, což z něj dělá univerzální proudový chránič. Pokud zvolíte typ B+, uděláte pro bezpečnost instalace maximum.

Jak vybrat vhodný proudový chránič?

Pokud není známo, jaké reziduální proudy mohou v instalaci vzniknout, musí být instalován proudový chránič typu B nebo B+. Pokud je možné vyloučit vznik stejnosměrného hladkého reziduálního proudu, je možné použít typ A nebo F. A pokud je možné vyloučit i stejnosměrné pulzující reziduální proudy, může být použit typ AC. Výše uvedené typy proudových chráničů jsou nabízeny v několika provedeních, která zvyšují stabilitu funkčnosti elektroinstalace. Současné spotřebiče se čím dál častěji chovají při svém zapnutí tak agresivně, že standardní proudový chránič vyhodnotí zapnutí obvodu jako poruchu. Nejčastějším případem je nabíjení kondenzátorů v zařízení.

Provedení G
Toto provedení je při své reakci na reziduální proud zpožděno o 10 ms, a to pro reziduální proudy až do 500 A. Pokud dochází v koncovém zařízení při zapnutí například k nabíjení velkých kondenzátorů, klasický proudový chránič detekuje únik proudu a vypíná. Provedení G tento přechodový stav překlene a nechá obvod zapnutý.

Provedení K
Je obdobou provedení G. Také je při své reakci na reziduální proud zpožděno o 10 ms, ale pro menší reziduální proudy (cca do 50 A). Pro běžné reziduální proudy jsou obě provedení rovnocenná.

Provedení S
Je provedení selektivní. Používá se při řazení proudových chráničů do stromové struktury. Klasický příkladem jsou dřevostavby, kde na vstupu musí být proudových chránič z důvodu ochrany proti požáru (IΔn ≤ 300 mA) a na vybrané koncové obvody je nutné použít proudové chrániče z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem (IΔn ≤ 30 mA). Selektivní řazení proudových chráničů zajistí, že je při poruše vypnut pouze vadný elektrický obvod a ostatní obvody v objektu zůstanou v provozu.

Proudové chrániče jsou lehce propojitelné s jističi pomocí široké nabídky propojovacích lišt. Pro jednofázové koncové obvody chráněné jedním společným 3fázových proudovým chráničem lze využít např. standardní metrovou propojovací lištu S3L-1000-16 nebo její zkrácené varianty S3L-xxx-16 s 6, 9 či 12 vývody.

jistice chranice 2020 o6
Propojení lze realizovat jak shora, tak i zespodu. V případě, že je potřeba vynechat jeden pin lišty z důvodu přeskočení N-pólu chrániče, lze použít speciální propojovací lištu S3L-210FI-16, u které je vynechán čtvrtý pin, aniž by došlo k posunutí fází.

jistice chranice 2020 o7
Do skupiny proudových chráničů patří i proudové chrániče s nadproudovou ochranou (tzv. „jističochrániče“). Jak už slangové označení napovídá, jedná se o kombinaci jističe a proudového chrániče v jednom přístroji. Proudové chrániče s nadproudovou ochrnou jsou opět nabízeny ve dvou řadách:
OLE (Icn 6 kA)
jistice chranice 2020 5

OLI (Icn 10 kA)
jistice chranice 2020 5

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou OLI mají stejnou dvojitou svorku jako jističe LTE/LTE. Umožňují tedy rozšířené možnosti připojení.
Ke všem výše uvedeným přístrojům lze použít společné příslušenství, jako jsou pomocné a signalizační spínače, napěťové a podpěťové spouště či dálkové ovládání.
Pomocné a signalizační spínače signalizují polohu hlavních kontaktů. Zásadní rozdíl mezi nimi je v tom, že pomocné spínače nerozlišují, jak byl hlavní prvek vypnut (ručně nebo spouští). Zato signalizační nesignalizují ruční vypnutí (páčkou).
Napěťové a podpěťové spouště se používají k dálkovému vypnutí hlavního prvku. Napěťová spoušť reaguje na napětí a podpěťová na ztrátu napětí. Nejčastější použití podpěťových spouští je v obvodech STOP tlačítka.
Dálková ovládání umožňují hlavní prvek nejen na dálku vypnout, ale i zapnout. Provedení RC-LT-A230-ARD má implementovánu i funkci automatického opětovného zapnutí. Přístroj se sám pokusí obnovit napájení obvodu po 10, 60 a 600 sekundách. Pokud se nepodaří, je nutné manuální zapnutí.

jistice chranice 2020 o8
Dálková ovládání RC-LT-… nacházejí využití v bezobslužných aplikacích, kde každý výpadek vyžaduje výjezd technika. Ve většině případů se nejedná o vybavení jističe či proudového chrániče z důvodu poruchy, ale nějakého přechodného děje, jako je například blízký úder blesku. Použitím dálkového ovládání s funkcí ARD je počet takových výjezdů technika omezen.
Závěr: Jističe a proudové chrániče doplněné propojovacími lištami, pomocnými kontakty, spouštěmi a dálkovým ovládáním tvoří ucelený systém, který nalezne své uplatnění nejen v domovních instalacích ale i v průmyslu či energetice.
Více informací o produktech naleznete na stránkách www.OEZ.cz nebo v katalogu „Modulární přístroje Minia“.

Aktuální číslo v prodeji

A-Z ELEKTRO květen/červen 2024

Vážení čtenáři, dostává se vám k pročtení další číslo časopisu. Vychází po největším elektrotechnickém veletrhu v ČR,...