V souvislosti s obecným nařízením známým jako GDPR jsme vypracovali dokument označený jako ,,Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) ve společnosti GIVERSDON s.r.o. jehož předmětem jsou informace o zpracování osobních údajů v naší společnosti, jakož i informace o právech, které v uvedené souvislosti má fyzická osoba jako subjekt údajů, a možnostech jejich uplatnění (dále jen ,, Zásady ochrany osobních údajů‘‘,).

 • Máme osobní údaje* zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků (*jméno, příjmení, společnost, postavení ve společnosti, adresa, e-mailová adresa, telefon a další nezbytné osobní údaje)
 • Máme pouze osobní údaje potřebné pro podnikání
 • Nepotřebné osobní údaje neshromažďujeme, pokud zákon nenařizuje uchování údajů, tak je mažeme
 • Nositele osobních údajů seznamujeme, že zpracováváme jejich osobní údaje a můžou u nás žádat o vysvětlení, o opravu, výmaz údajů či podat námitku proti jejich zpracování, nespokojení se můžou obrátit na dozorový orgán
 • Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, rubrika Poradna/Jak postupovat).
 • Nemáme citlivé údaje ani nevedeme zdravotní záznamy
 • Předáváme osobní údaje pouze zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům zavázaným mlčenlivostí.
 • Máme osobní údaje v počítači a v telefonu chráněné heslem
 • Máme osobní údaje v uzamčené místnosti
 • Máme důležité dokumenty s osobními údaji v normální uzamykatelné skříni (pracovní smlouvy apod.)
 • Máme osobní údaje pouze pro svoje podnikání (plnění smluv, objednávek apod.)
 • Máme osobní údaje pro plnění zákonných povinností (vedení účetnictví, mezd apod.)
 • Máme osobní údaje pro ochranu svých zájmů (správa pohledávek, soudní, správní, jiné řízení apod.)
 • Nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje
 • Nikomu neposíláme nevyžádanou poštu
 • Zaměstnanci vědí, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí
 • Zaměstnanci vědí, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám
 • Dodavatelé a zákazníci vědí, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí
 • Dodavatelé a zákazníci vědí, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám

Principálně vše děláme v souladu s nařízením GDPR. Pokud by v některých údajích mělo dojít ke změnám, učiníme vždy opatření potřebná k nápravě.

Zřízením předplatného časopisu A-Z ELEKTRO udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Tímto uděluji společnosti GIVERSDON s.r.o., IČ: 28942477, sídlem Veleslavínská 48/39,
162 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem soudu v Praze, oddíl C, vložka 154714 (dále jen „Společnost“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Tento souhlas je udělován pro zpracování těchto kategorií osobních údajů:
jméno, příjmení, společnost, postavení ve společnosti, adresa, e-mailová adresa, telefon
(dále jen „Osobní údaje‘‘).

Účel zpracování Osobních údajů:

Uvedené Osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem komunikace se subjektem Osobních údajů (dále jen „Subjekt údajů“). E-mailová adresa bude nadto zpracovávána za účelem zasílání obchodních sdělení Subjektu údajů.

Doba zpracování Osobních údajů:

Uvedené Osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu 5-ti (pěti) let (dále jen „Doba zpracování“). Po uplynutí Doby zpracování budou osobní údaje vymazány. Osobní údaje budou rovněž vymazány v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů:

Tento souhlas se zpracováním Osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to zasláním dokumentu „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách Společnosti www.azcasopis.cz Uvedený dokument není pro uvedené účely potřeba jakkoli podepisovat; je však nutné ho odeslat z e-mailové adresy Subjektu údajů poskytnuté Společnosti ke zpracování, a to na e-mail Společnosti: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů založená na souhlasu před jeho odvoláním a zákonnost zpracování Osobních údajů pro jiný než výše uvedený účel a z jiného právního důvodu, než je zpracování na základě tohoto souhlasu.

***
Subjekt údajů prohlašuje, že se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti a že si je vědom/a svých práv souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.

Subjekt údajů prohlašuje, že bere na vědomí, že aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů společnosti je k dispozici v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti.

GIVERSDON s.r.o., IČ: 28942477, sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154714

V Praze dne 1.5.2018