Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 94 Next Page
Page Background

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

květen/červen 2017 | A-Z ELEKTRO |

9

Nabíjecí kabely ÖLFLEX® CHARGE

typu Lapp HELIX

Budoucnost patří e-mobility. Proto Lapp

přichází na trh s inovativním tvarem

nabíjecích kabelů pro elektromobily,

tzv. Lapp HELIX. Nový tvar HELIX přináší

Dobijte energii s kabely

Lapp HELIX pro elektromobily

řadu výhod, které ocení jak výrobci elek-

tromobilů, tak uživatelé.

Výhody Lapp HELIX oproti tradičnímu kabelu:

60% úspora místa

40% úspora hmotnosti

25% úspora ceny

Kromě toho vynikají kabely Lapp HELIX

vysokou odolností proti mikrobům i ole-

jům, prachu a vodě. Odolávají vysokému

mechanickému namáhání, zejména

oděru a vlečení a jejich speciální

konstrukce kabelu je zárukou dlouhé

životnosti.

ABB Ability™ a systém IBM Watson

společně vytvářejí výjimečnou hod-

notu pro zákazníka.

ABB a IBM (NYSE: IBM) oznámily na-

vázání strategické spolupráce, v jejímž

rámci se propojí ABB Ability, špičková

digitální nabídka ABB, s kognitivními

zkušenostmi internetu věcí IBM Watson.

Cílem je vytvořit novou hodnotu pro zá-

kazníky v odvětví energetiky, průmyslu,

dopravy a infrastruktury.

Přínos pro zákazníky bude pramenit

z hlubokých odborných znalostí a roz-

sáhlého portfolia digitálních řešení ABB

a zároveň ze zkušeností IBM v oblasti

umělé inteligence, strojového učení

a vertikálních vztahů v průmyslu. První

dvě společná průmyslová řešení, která

jsou založena společně na ABB Ability

a systému IBM Watson, budou v reálném

čase poskytovat kognitivní údaje o vý-

robním závodě a inteligentních sítích.

„Toto silné spojení předznamenává

novou úroveň průmyslové technologie.

Jde o přechod od současných propoje-

ných systémů sbírajících data k prů-

myslovým provozům a strojům, které

využívají data k monitorování, analýze

a optimalizaci procesů. Pro zákazníky

z průmyslu to znamená prodloužení

doby bezporuchového provozu a vyšší

efektivnost a produktivitu,“ uvedl

generální ředitel ABB Group Ulrich

Spiesshofer. „S instalovanou základnou

70 milionů propojených zařízení, 70 000

digitálních řídicích systémů a 6 000

podnikových softwarových řešení je

ABB předním průmyslovým dodava-

telem se čtyřicetiletými zkušenostmi

ve vytváření průmyslových řešení pro

zákazníky. IBM je lídr v oblasti umělé

inteligence a kognitivního zpracování

dat. IBM a ABB společně vytvoří pokro-

ABB a IBM navázaly spolupráci

v oblasti průmyslových řešení

s umělou inteligencí

čilá řešení pro zákazníky s využitím

možností přínosů čtvrté průmyslové

revoluce.“

Nová řada revolučních řešení

Nová řada převratných řešení, která

jsou výsledkem společného vývoje ABB

a IBM, pomůže firmám se zcela nově

vypořádat s největšími průmyslovými

výzvami, jakými jsou například zvýšení

kvality výroby, eliminace nežádoucích

odstávek a zvýšení efektivnosti a pro-

duktivity průmyslových procesů. Tato

řešení představují přechod od součas-

ných propojených systémů sbírajících

data k průmyslovým provozům a stro-

jům, které využívají data k monito-

rování, analýze a optimalizaci řízení

celého procesu. Tím pracovníkům v prů-

myslu pomohou eliminovat neefektivní

procesy a nadbytečné úkony.

„Tato důležitá spolupráce s ABB

pomůže adaptovat systém Watson hlou-

běji do průmyslových aplikací v prů-

myslové výrobě, energetice, dopravě

i jinde,“ uvedl Ginni Rometty, předseda

představenstva, prezident a generální

ředitel IBM. „Data generovaná výrobky

průmyslových společností, jejími zaří-

zeními a systémy slibují exponenciální

pokroky, pokud jde o inovace, efektiv-

nost a bezpečnost. Pouze s rozsáhlými

kognitivními možnostmi systému Wat-

son a s jedinečnou podporou, kterou

zajišťuje naše platforma, lze tyto nové

zdroje spolehlivě proměnit v hodnotu

pro zákazníka. Na spolupráci s ABB se

v této nové oblasti průmyslu těšíme.“

Kognitivní poznatky v reálném čase

přímo ve výrobním závodě

ABB například využije umělou in-

teligenci Watson k hledání závad

prostřednictvím výrobních fotografií

v reálném čase. Fotografie se pořizují

pomocí systému ABB a poté se analyzují

v systému IBM Watson určeným pro

výrobní aplikace. Dříve se tyto kontroly

prováděly ručně, což byl často pomalý

proces zatížený chybami. Díky vyu-

žití možností kognitivních poznatků

systému Watson v reálném čase přímo

ve výrobním závodě a v kombinaci

s průmyslovou automatizační technolo-

gií ABB získají výrobci lepší prostředky

ke zvýšení produktivity výroby při

současném zvýšení přesnosti a kvality.

Během průchodu součástí výrobním

procesem toto řešení upozorní výrobce

na kritické chyby – neviditelné pouhým

okem – v kvalitě montáže. To umožní

rychlý zásah kontrolorů kvality. Snazší

identifikace závad má vliv na veškeré

zboží na výrobní lince a pomáhá zlepšit

konkurenceschopnost firmy a zároveň

eliminovat nákladné reklamace, a tím

ochránit dobré jméno samotné společ-

nosti.

Využití kognitivních poznatků v reálném

čase v inteligentních sítích

ABB a IBM dále využijí nabytých zku-

šeností systému Watson k předvídání

vzájemných vazeb při výrobě elektrické

energie v závislosti na počasí a jeho

vlivu na optimalizaci provozu a údržby

současných inteligentních sítí, které

jsou čím dál tím složitější v důsledku

nové využitelnosti klasických i obno-

vitelných zdrojů energie. Předpověď

teploty, doby slunečního svitu a rych-

losti větru bude využívána pro pro-

gnózu poptávky spotřeby, což pomůže

energetickým firmám optimálně řídit

zatížení a také stanovovat ceny v reál-

ném čase.