Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 94 Next Page
Page Background

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

8

| A-Z ELEKTRO | květen/červen 2017

Poslední z 55 staniček naměření radiace

v ovzduší předala do užívání městu Týn nad

Vltavou Dana Drábová, předsedkyně Stát-

ního úřadu pro jadernou bezpečnost. „Tato

moderní síť takzvaného včasného zjištění

pracuje nepřetržitě sedmdní v týdnu, 24 ho-

din denně. Lidé mají k datům online přístup,

třeba na webu Státního úřadu pro jadernou

bezpečnost se mohou kdykoliv podívat, jaká

je hodnota radiace v ovzduší v místě jejich

bydliště,“ říká Dana Drábová.

Česká republikamá díkymodernizaci jeden

z nevyspělejších systémůměření radiace

v ovzduší. „A jsemvelmi ráda, že nový systém

dodala česká firma, která nabídla tak vyspělou

technologii, že ve výběrovémřízení neměla kon-

kurenci,“ konstatovalaDanaDrábová na slav-

nostnímpředání staničky v Týně nadVltavou.

Monitorovací stanice jsou rozmístěny

rovnoměrně po celém území České republiky.

Síť včasného zjištění slouží podle Drábové

k rychlému zachycení významnějších hodnot

radiace. Díky tomu se může intenzivně hledat

zdroj, odkud zvýšené hodnoty pocházejí.

Podle předsedkyně Státního úřadu pro jader-

nou bezpečnost jde především o preventivní

systém. Ten je však na místě, například

v polovině února právě monitorovací systém

zaznamenal nad územímČeské republiky

zvýšený podíl radiace.

Nová technologie výrazně usnadní práci

„Nový systém je připraven měřit a zazname-

návat data nejenom při výpadku internetu

nebo datových služeb operátorů, ale

i v případě celkového blackoutu elektrické

sítě po dobu sedmdesáti dvou hodin,“ říká

Martin Pazúr, předseda představenstva

společnosti NUVIA, která měla modernizaci

staniček na starosti. Firma se radiačním

monitoringem zabývá od roku 2006, tato

zařízení dodala například do Lotyšska či

Chorvatska. Na vývoj různorodých systémů

na měření ionizujícího záření se NUVIA

dlouhodobě zaměřuje.

Zmodernizované měřicí jednotky výrazně

usnadní práci obsluze. Dříve museli zaměst-

nanci každou hodinu kontrolovat a ručně

zasílat naměřená data do ČHMÚ v Praze-

-Komořanech, kde tamní pracovníci po další

kontrole posílali data do Krizového koordinač-

ního centra ve správě SÚJB. Nově systém

automaticky zasílá údaje každých 10 minut

přímo na servery SÚJB. Informační systém

MonRas naměřená data zpracovává a vizuali-

zuje do přehledných map. I tato technologie je

z dílny třebíčských vývojářů.

Česká republika má nový monitorovací

systémměření radiace v ovzduší,

technologii dodala třebíčská NUVIA

„V rámci modernizace je nyní každá stanice,

původně složená ze dvou zastaralých sond, na-

hrazena pouze jednou moderní ‚inteligentní‘ son-

dou naší výroby, která zajistí měření jak nízkých,

tak i vyšších rozsahů radiace,“ doplňuje Pazúr.

Kam s nimi?

Umístění staniček sítě včasného zjištění má svá

přesná pravidla. Pro většinu stanic platí umístění

detektorů jeden až tři metry nad zemí. Téměř

všechny stanice mají po dobu provozu stejnou

výšku nad terénem i vzdálenost od hospodář-

ských budov. Právě z důvodu stejného umís-

tění mají naměřená data dlouhodobě velkou

vypovídající hodnotu o radiační situaci v České

republice.

I vzhledem k umístění stanic byla jejich

výměna a modernizace náročná. „Práce probíhaly

především v zimních měsících a například v Krko-

noších na stanici Rýchory jsme museli poslední

dva kilometry vynést novou staničku a nářadí

pěšky, dolů jsme nesli demontované části. Při

převýšení 600 metrů to byl docela silný zážitek,“

doplňuje Martin Pazúr.

Celková modernizace a výměna jednotek

včetně ekologické likvidace trvala osmměsíců

a stála téměř 20 milionů korun. Na její správě

se podílejí SÚJB, Český hydrometeorologický

ústav, Armáda České republiky i Hasičský

záchranný sbor.

Sněhurka a trpaslíkměří aerosoly

Pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost není

spolupráce s firmou NUVIA prvním počinem.

„Pro SÚJB a SÚRO (Státní ústav radiační

ochrany) jsme například dodávali zařízení

pro měření aerosolů v ovzduší s poetickými

názvy Sněhurka a Trpaslík. Pro představu jde

v podstatě o velké prosávačky vzduchu, který

dýcháme. Zařízení provádí analýzu a kont-

rolu jeho kvality,“ uzavírá Pazúr. Pozornost

nejenom u odborné veřejnosti si firma získala

zkraje tohoto roku, kdy uspěla v náročném

výběrovém řízení na generálního dodavatele

vodního chlazení a kompletní vzduchotech-

niky pro stavbu největšího neutronového

centra na světě ve švédském Lundu.

SPOLEČNOST NUVIA

a.s. je od roku 2012

součástí francouzského koncernu VINCI,

konkrétně jeho jaderné skupiny NUVIA. VINCI

patří se 200 tisíci zaměstnanci mezi největší

inženýrské společnosti světa. Česká NUVIA

se zaměřuje na inovativní inženýringová

řešení, komplexní služby a dodávky zařízení

a informačních systémů pro jadernou ener-

getiku, průmysl, vzdělávací instituce, Armádu

ČR, jednotky Integrovaného záchranného

systému, výzkumná a lékařská pracoviště.