Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 94 Next Page
Page Background

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

květen/červen 2017 | A-Z ELEKTRO |

7

Zvenku štíhlá

teplem smrštitelná

kontura, uvnitř

chytrá hydraulická

upínací technika

Hydraulický upínač TENDO Slim 4ax

firmy SCHUNK je úspěšnou kombi-

nací kompletní vnější geometrie te-

pelných upínačů podle DIN 69882-8

a přesvědčivých vlastností hyd-

raulické upínací techniky firmy

SCHUNK.

Byl navržený především pro axiální

operace a ukazuje své silné stránky

při vrtání, zahlubování, vystružování,

tření a závitování v těžko přístupných

místech na 5osých centrech, při

výrobě prototypů, zápustek a forem.

Testy dokazují, že upínače se svými

vibrace tlumicími vlastnostmi hydrau-

lické upínací techniky výrazně zlepšují

procesy při vrtání.

Jako všechny hydraulické

upínače TENDO přesvědčuje

i TENDO Slim 4ax dlouhodobě nízkou

obovodovou házivostí, perfektním tlu-

mením vibrací a bleskovou výměnou

nástroje pomocí šestistranného klíče.

TENDO Slim 4ax se používá bez

přídavných a občas drahých perifer-

ních zařízení. Upínač je odolný vůči

nečistotám a vysloveně bezúdržbový.

Na rozdíl od tepelného upínače dispo-

nuje dlouhodobou přesnou obvodo-

vou házivostí < 0,003 mm při upínací

délce 2,5 x D a stupněm vyvážení

G 2,5 při 25 000 min-1 .

TENDOSlim4ax

Štíhlé hydraulické upínače TENDOSlim

4ax přesvědčují při axiálnímobrábění

vysokou přesností a vynikajícím tlumením

vibrací. V automobilovémprůmyslumohou

1:1 nahradit tepelné upínače bez výdajů

na programování.

vynikající výsledky v oblasti softwaru

a řešení pro automatizaci a bezkonku-

renční odborné aplikační znalosti v seg-

mentu automatizace strojů a výrobních

procesů.

Portfolia obou společností se doplňují.

ABB je přední dodavatel řešení, která

slouží zákazníkům v odvětví energetiky,

průmyslu, dopravy a infrastruktury. B&R

je přední dodavatel řešení v oboru auto-

matizace strojů a výrobních procesů v od-

větvích, jako je výroba plastů, obalů či po-

travinářský průmysl. Společný závazek

využívání otevřené architektury umožňuje

zákazníkům širší možnost volby a vyšší

flexibilitu a usnadňuje propojení ve stále

více digitalizovaných odvětvích.

Výrazné investice do inovací

Inovace mají pro obě společnosti

ústřední význam. B&R investuje do vý-

zkumu a vývoje více než 10 % svých tržeb

a zaměstnává přes 1000 pracovníků

výzkumu a vývoje a aplikačních inženýrů.

ABB na výzkum a vývoj ročně vynakládá

1,5 miliardy USD a zaměstnává přibližně

30 000 technologů a inženýrů. ABB a B&R

budou do výzkumu a vývoje nadále vý-

razně investovat.

Automatizace strojů a výrobních

procesů je klíčovým faktorem čtvrté

průmyslové revoluce a internetu věcí.

ABB zachová silný obchodní model B&R

založený na poskytování řešení. Rozsáhlé

odborné znalosti B&R využije k rozvoji

nových softwarových služeb a řešení

pro end-to-end digitalizaci. ABB Ability,

digitální nabídka, která patří ke špičce

v oboru, se nyní obohatí o rozsáhlou

instalovanou základnu B&R, know-how

v oblasti aplikací a řešení, znalosti simu-

lačního softwaru a pokročilé inženýrské

nástroje B&R.

Osvědčený přístup k integraci

Po dokončení transakce se B&R stane

součástí divize ABB Průmyslová automa-

tizace jako nová globální obchodní jed-

notka „Automatizace strojů a výrobních

procesů“. Tuto jednotku povede současný

ředitel Hans Wimmer. Obě společnosti

považují management a zaměstnance

B&R za zásadní faktor budoucího růstu

a integrace s ABB. Spoluzakladatelé B&R

Erwin Bernecker a Josef Rainer budou

během integrační fáze zajišťovat konti-

nuitu jako poradci.

Integrace se bude soustředit na růst

a bude se řídit zásadou „nejlepšího

z obou světů“. K nabídce nové obchodní

jednotky společnost ABB postupně přidá

vlastní aktivity v oblasti PLC a servopo-

honů. ABB zdůrazňuje své jasné rozhod-

nutí pokračovat v růstu B&R stanovením

střednědobého cíle ročních tržeb přes

1 miliardu USD.

ABB bude dále investovat do rozšíření

činnosti B&R a bude stavět na úspěšném

business modelu a značce B&R. Ústředí

B&R v Eggelsbergu se stane globálním

centrem ABB pro automatizaci strojů

a výrobních procesů.

Rakousko získává výhodu technologického

a obchodního centra

Díky této akvizici se ABB stane největším

hráčem na rakouském trhu průmyslové

automatizace. V Rakousku působí ABB

již přes 100 let. Společnost B&R a její

rakouské ústředí budou těžit ze své

významné role v rámci ABB, zejména

v Horním Rakousku. Plánované rozšíření

výzkumu a vývoje i výroby v Eggelsbergu

i Gilgenbergu významně posílí rakouský

hi-tech průmysl.

Finanční stránka transakce

Hodnota transakce je v souladu s hod-

notou stanovenou metodou ocenění

vzájemně srovnatelných firem. Strany

se rozhodly, že kupní cenu nezveřejní.

ABB bude akvizici financovat z hotovosti.

Očekává se, že transakce v prvním roce

přispěje ke zvýšení provozního zisku

na akcii a dále že bude působit význam-

ným synergickým efektem ve výši 8 %

samostatných tržeb B&R ve čtvrtém roce.

Transakce by měla být dokončena v létě

2017 v závislosti na schválení ze strany

regulačních orgánů.

ABB

(ABBN: Six Swiss Ex) je technologický

průkopník a přední světový dodavatel v oblasti

elektrotechnických výrobků, robotiky a po-

honů, průmyslové automatizace a energetiky.

Celosvětově dodává zákazníkům z odvětví

energetiky, průmyslu, dopravy a infastruk-

tury. V návaznosti na více než 125 let tradice

inovací společnost ABB dnes tvoří budouc-

nost průmyslové digitalizace a je hybnou silou

energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB

působí ve více než 100 zemích světa a má

přibližně 132 000 zaměstnanců. V České re-

publice působí v osmi lokalitách, má zde sedm

výrobních závodů, čtyři centra pro výzkum

a vývoj a komplexní technický servis.

B&R

je inovativní automatizační společnost

s ústředím v Rakousku a pobočkami po celém

světě. Jako přední světová společnost v oboru

průmyslové automatizace B&R spojuje

nejmodernější technologie s pokročilým

inženýrským know-how. Zákazníkům prakticky

ze všech odvětví poskytuje komplexní řešení

pro automatizaci strojů a výrobních procesů,

řízení pohonů, HMI a technologií s integro-

vanou bezpečností. S využitím průmyslo-

vých komunikačních standardů, jako jsou

POWERLINK openSAFETY, a také výkonného

vývojového prostředí Automation Studio

Software společnost B&R soustavně tvoří

budoucnost automatizačních technologií.

Inovativní přístup, díky němuž je B&R lídrem

průmyslové automatizace, je založen na snaze

zjednodušovat procesy a překonávat očeká-

vání zákazníků.