Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 94 Next Page
Page Background

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

4

| A-Z ELEKTRO | květen/červen 2017

Skupina Lapp pokračuje

ve stabilním růstu

V předchozím účetním roce 2015/2016

(od 1. října do 30. září) se tomuto

silnému hráči na trhu integrovaných

řešení v oblasti kabelových a spojova-

cích technologií podařilo výrazně zlep-

šit své výsledky. Čisté tržby vzrostly

na 901,5 mil. €. „Rozšířili jsme naši

zákaznickou základnu po celém světě.

Na tuto skutečnost jsme velmi hrdí,

protože dokládá, že jsou naše pro-

dukty a služby na trhu dobře přijí-

mány,“ říká Andreas Lapp, předseda

představenstva Lapp Holding AG.

Zisk před zdaněním se zvýšil o 3,9 %

na 42,9 mil. €. Počet zaměstnanců

na plný pracovní úvazek vzrostl

o 140 na 3 440, přičemž celkem pracuje

ve skupině Lapp 3 530 zaměstnanců.

Zdravý zisk a finanční poměry

Poměr vlastního kapitálu v procen-

tech zůstává na vysoké úrovni 55,4 %.

Andreas Hermann, člen představenstva

zodpovědný za oblast financí, prohlá-

sil: „Skupina Lapp je ve velmi dobré

kondici a nadále zdravě roste. Díky naší

Strategii 2020 je kurz nastaven tak, aby

bylo dosaženo udržitelného a stabil-

ního růstu i v následujících letech.“

Rozvoj podnikání

Navzdory složitým situacím v někte-

rých odvětvích dokázala skupina Lapp

v konkurenčním prostředí úspěšně

obstát. Pokud by nepokračoval propad

cen mědi v průběhu celého roku a také

pokud by směnné kurzy zůstaly sta-

bilní, zaznamenala by skupina nárůst

obratu o téměř 8 %. Negativní vlivy jsou

způsobeny především nižší cenou mědi,

která v ročním průměru klesla o 17 %

z 527 €/100 kg až na 438 €/100 kg. Jeli-

kož se současná cena kabelů vypočítává

denně na základě aktuální ceny mědi,

dochází při poklesu cen mědi automa-

ticky ke snížení obratu. Navíc sehrál

svou roli také negativní vývoj měn mimo

eurozónu. Kombinace těchto faktorů

způsobila zmenšení čistého obratu při-

bližně o 6 %. Tato situace však přesně

neodráží skutečnou výkonnost společ-

nosti.

Skupině Lapp se podařilo rozšířit své

podnikání například v oblasti systémo-

vých řešení připravených k okamžitému

zapojení s názvem ÖLFLEX® CONNECT.

Kromě toho skupina Lapp vstupuje také

do dalšího nového sektoru, kterým je

kabeláž pro kolejová vozidla. Pro toto

odvětví vytvořila skupina kompletní

produktové portfolio zahrnující řadu

ÖLFLEX® TRAIN a další značkové pro-

dukty.

Různý vývoj v jednotlivých regionech

Evropa, která je nejdůležitějším trhem

pro skupinu Lapp, se podílí na cel-

kovém obratu 69 %. Obrat v tomto

regionu vzrostl o 5 % na 620,6 mil. €.

Nejvýznamnějším trhem je Německo

s podílem obratu skoro 30 % a té-

měř nezměněnými příjmy ve výši

268,2 mil. €. V americkém regionu

(USA, Kanada, Střední a Jižní Amerika)

došlo k mírnému zvýšení obratu o 1 %

na 109,0 mil. €. V Asii (spolu s Afrikou,

Austrálií a Novým Zélandem) však obrat

klesl o 9 % na 171,9 mil. €.

Investice pro zajištění do budoucnosti

Největším stavebním projektem bylo

vybudování nového evropského ústředí

skupiny Lapp v jejím domovském městě

Stuttgartu-Vaihingenu. Na konci roku

2016 se sem přestěhovalo přibližně

400 zaměstnanců. Nová budova přinese

nové příležitosti k ještě efektivnějšímu

poskytování podpory zákazníkům

v Evropě, Africe, na Středním východě

a v Jižní Americe. Objem investic sku-

piny Lapp ve výši 20,3 mil. € je na stejné

úrovni jako v předchozím účetním roce

2014/2015.

Inovace a příklady aplikací

Georg Stawowy, člen představenstva zod-

povědný za technologie a inovace, říká:

„Díky našim inovacím bychom rádi pro-

nikli na nové trhy, ale současně chceme

také nabízet nejnovější a nejlepší pro-

dukty.“ Strategické partnerství se spo-

lečností OPVIUS (dříve Belectric OPV),

která je jedničkou na trhu v oblasti

organických fotovoltaických systémů,

pomůže skupině Lapp při vývoji nové

technologie konektorů pro budoucí

řešení organické fotovoltaiky.

ÖLFLEX® CONNECT SERVO - nová

generace servokonfekce: Skupina Lapp

globálně sjednotila a standardizovala

aktivity v oblasti kompletních systémů

pod novou značku ÖLFLEX® CONNECT.

Za tímto účelem vybudovala odpo-

vídající technické, výrobní a mon-

tážní kapacity v Americe, Evropě

a Asii. Počet lokalit se tak zvýšil z 5

v roce 2015 na 12 v roce 2016. Program

ÖLFLEX® CONNECT SERVO zahrnuje ser-

voprodukty nové generace, které umož-

ňují využívat dokonalejší a efektivnější

kabelová řešení pro elektrické pohony

po celém světě ve stejně vysoké kvalitě.

Antistatické kabely: Skupina Lapp

je prvním výrobcem na světě, který

vyvinul kabely, jež pomáhají předcházet

katastrofickým událostem. Antistatické

kabely odstraňují statický náboj a za-

jišťují větší bezpečnost v místech, kde

by mohly jiskry vznikající v důsledku