Previous Page  10 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 132 Next Page
Page Background

10

| A-Z ELEKTRO | březen/duben 2018

Odbornou studii si můžete stáhnout zdarma pod následujícím odkazem:

www.eaton.com/cz/hmi

Chcete-li se dozvědět více o společnosti Eaton, navštivte

www.eaton.cz.

Pro všechny poslední novinky se připojte na Twitter

přes

(@ETN_EMEA)

nebo je naleznete na naší

(Eaton) LinkedIn

firemní stránce.

Více informací získáte na stránkách

www.eaton.eu

.

Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Komárovská 2406, Praha 9

Tel.:

+420 267 990 411

E-mail:

ElektrotechnikaCZ@eaton.com www.eaton.cz, www.eaton.eu

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

S

polečnost Eaton vydává novou odbor-

nou studii s názvem „Inovativní pro-

vozní koncepty pro novou generaci strojů“.

Autor Tobias Ischen představuje základní

provozní koncepce a vizualizace, a záro-

veň navrhuje co musí konstruktéři strojů

zvážit, aby splnili požadavky 4. průmys-

lové revoluce, IoT (internetu věcí) a budou-

cích potřeb uživatelů, digitální doby. Při

tom popisuje vývoj moderních multidoty-

kových ovládacích zařízení a roli ovláda-

cích a signalizačních přístrojů.

Je zřejmé, že bez dotykových zařízení

si dokážeme každodenní život představit

čím dál hůře a multidotykové ovládací jed-

notky se stávají stále důležitějšími i v ob-

lasti průmyslu. Nová chytrá zařízení pod-

porují hladký průběh procesů a poskytují

také cennou podporu: usnadňují získávání

informací o stavu strojů, záznamových

listů nebo servisních plánů v libovolném

čase prostřednictvím webového rozhraní.

Jaký je výsledek? Zkrácení doby odstávky

strojů a zvýšení produktivity.

Strojní inženýři mají příležitost

navrhovat stroje s přidanou hodnotou.

Té dosahují prostřednictvímmoderních

ovládacích míst kombinujících multido-

tykové panely a pečlivě vybrané ovládací

a signalizační přístroje s atraktivním de-

signem. Zároveň musí zajistit, že rozhraní

člověk-stroj (HMI) bude vždy poskytovat

bezpečnou obsluhu v souladu s mezi-

národními normami. Rozhraní HMI je

v průmyslovém odvětví důležitým prvkem

pro dobře fungující ucelený koncept.

Odborná studie podrobně popisuje platné

příslušné normy a předpisy pro imple-

mentaci základních a bezpečnostních

funkcí. Na provedení ovládacích a signa-

lizačních přístrojů se vztahují specifické

předpisy (barevné a písemné značení).

Je také důležité se obeznámit s místními

předpisy a požadavky trhu pro vybavení,

které bude globálně exportováno.

Odborná studie navíc projednává

standardy týkající se co možná nejjed-

noduššího způsobu zprostředkování

prostřednictvím provozních konceptů.

Společnost Eaton vydává odbornou studii,

která zdůrazňuje vývoj provozních konceptů

jako reakci na 4. průmyslovou revoluci

Jak navrhnout rozhraní člověk-stroj pro digitální budoucnost

Návrháři strojů a aplikací se musí sami

sebe zeptat, jaké informace chtějí svým

zákazníkům nabízet a jaké komponenty

mohou poskytnout. Toho lze dosáhnout

uplatněním všeobecně používaných sym-

bolů znázorňujících obecné funkce. Dojde

tak ke snížení počtu složitých rozdílů

v národních postupech.

Vývoj rozhraní člověk-stroj však zahr-

nuje i integraci do již existujících sys-

témů, což představuje výzvu pro vývojáře.

Je totiž třeba vyvinout koncepty, které lze

snadno integrovat do stávající systémové

architektury. Na HMI (rozhraní člověk-

-stroj) se obvykle pohlíží jako na základní

součást celkového automatizačního řešení

s programovatelným logickým automatem

(PLC) v jádru tohoto systému.

Digitální svět se vyvíjí rychle, a co

se dnes zdá téměř nemožné, může být

v blízké budoucnosti realitou. To platí

i pro HMI. Společnost Eaton nabízí

také informace týkající se vývoje inova-

tivního ovládacího vybavení založeného

na zkušenostech v kombinaci se širokou

nabídkou produktů. Vizualizační soft-

ware Galileo je zde důležitou součástí,

protože umožňuje implementaci intui-

tivních procesů pro provozní koncepty

v krátkém čase

Odborná studie

projednává

standardy

týkající

se co možná

nejjednoduššího

způsobu

zprostředkování

prostřednictvím

provozních

konceptů.