Previous Page  6 / 94 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 94 Next Page
Page Background

6

| A-Z ELEKTRO | leden/únor 2018

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

ABB získala ocenění

Frost&Sullivan 2017

Company of the Year 2017

Ocenění reflektuje

zejména portfolio distribuovaných

řídicích systémů ABB, kterým ABB stanovuje

referenční standardy digitalizace.

www.abb.com

V

ýzkumná agentura Frost & Sullivan

vyhlásila ABB Společností roku 2017

(Frost&Sullivan 2017 Company of the Year)

za vizionářské inovace představované

v tomto případě distribuovanými řídicími

systémy (DCS) a jejich dopadem na vý-

konnost zákazníků. Ocenění je uznáním

vedoucího postavení ABB v oblasti digitali-

zace nejen v porovnání s jinými dodavateli

průmyslové automatizace, ale také s ob-

dobnými společnostmi působícími mimo

průmyslovou sféru. Ocenění současně

vyzdvihuje schopnost ABB naplňovat po-

třeby zákazníků (zejména v oblasti vyšší

produktivity) v obtížných tržních podmín-

kách, v době, kdy výrobní aktiva zpraco-

vatelských odvětví i energetiky dosahují

nebývalé složitosti a rozsahu.

Agentura Frost & Sullivan uvádí, že

vstup a expanze ABB na rozvíjejících

se trzích pomohly společnosti ovlád-

nout trh DCS a v roce 2016 dosáhnout

tržního podílu 20,5 %. Poznamenává, že

dva nejbližší konkurenti ABB mají tržní

podíly 15,2 % a 14,5 %. „ABB je bezpochyby

lídrem trhu DCS v celém energetickém

segmentu pro koncové zákazníky,“ uvádí

zpráva Frost & Sullivan. „Výrazný tržní

podíl společnosti ABB ještě posílilo její

odborné know-how při vývoji inovativních

řešení, která splňují potřeby energetiky

a energetice blízkých odvětví, jako je

těžba a zpracování ropy a zemního plynu,

a těžba a zpracování nerostů. ABB má

nejlepší a nejširší portfolio DCS na celém

trhu průmyslové automatizace – nabízí

řídicí platformy ABB Ability System 800xA,

ABB Ability Symphony Plus, Freelance

a Compact Product Suite.“

„S instalovanou základnou čítající

více než 70 milionů připojených zařízení

a 70 000 řídicích systémů a s ročními

investicemi do výzkumu a vývoje ve výši

1,5 miliardy USD je ABB lídrem digitální

transformace, k níž dochází ve všech

odvětvích,“ uvádí Bernhard Eschermann,

technologický ředitel divize ABB Průmys-

lová automatizace.

„Jsme jedinečným způsobem připraveni

vytvářet hodnotu pro zákazníky sdílením

nejlepších postupů v různých odvětvích

a zároveň návrhem řešení pro konkrétní

potřeby koncových zákazníků. Díky

partnerství s ABB mají zákazníci přístup

k desítkám osvědčených digitálních řešení,

která jim pomáhají dosáhnout bezprece-

dentního zlepšení produktivity a výkonu.“

Agentura Frost & Sullivan, která

se zabývá tržními výzkumy a analýzami,

připisuje úspěch společnosti ABB její

schopnosti rychle reagovat na tržní mega-

trendy a vyvíjet DCS řešení určená pro kon-

krétní odvětví. Toto ABB pomáhá splňovat

požadavky koncových uživatelů v různých

tržních segmentech, a umožňuje vytvářet

nové příležitosti a hodnotu pro zákazníky.

Tyto skutečnosti společnosti ABB umožnily,

podle názoru agentury Frost & Sullivan,

udržet si náskok před konkurencí a ve-

doucí postavení na trhu DCS. Navíc, díky

faktorům ovlivňujícím růst trhu, jako jsou

pokročilé řídicí strategie, služby založené

na softwaru, služby s přidanou hodnotou

a optimalizace životního cyklu nákladů, je

společnost ABB výborně připravena si své

vedoucí postavení udržet i v budoucnu.

„Zatímco mnozí konkurenti v uply-

nulých letech vykazovali nanejvýš velmi

mírný růst, ABB pokračuje plnou parou

kupředu a využívá k tomu stávající insta-

lovanou základnu,“ uzavírá zpráva firmy

Frost & Sullivan.

Zpráva agentury Frost & Sullivan rovněž

oceňuje platformu ABB Ability™, předsta-

venou v roce 2017, zejména její schopnost

poskytovat soubornou a jednotnou na-

bídku digitálních výrobků, systémů, řešení

a služeb pro různá odvětví. Díky uvedení

této platformy, v níž je zahrnuto více než

180 řešení ABB Ability uzpůsobených pro

individuální koncové trhy, bude společnost

ABB i nadále určovat standardy v digi-

talizaci a umožňovat svým zákazníkům

rychleji dosahovat vynikajících provoz-

ních výsledků. Přednosti systémů ABB

umocňuje jejich schopnost samostatně

se učit, sbírat více dat a sbírat je lépe než

u konkurenčních systémů. Právě to podle

agentury Frost & Sullivan odlišuje ABB

od ostatních.

Zpráva se pochvalně zmiňuje také o ABB

Ability Collaborative Operations centrech.

Tato centra pomáhají zákazníkům ABB

zvyšovat produktivitu tím, že umožňují je-

jich okamžité a nepřetržité propojení s od-

borníky z ABB, kteří jsou díky systémům

vzdálené diagnostiky a analýzy schopni

řešit problémy dříve, než vyústí v poru-

chu. Pochvalu si vysloužil také servis ABB

poskytovaný po celý životní cyklus výrobků

a řešení, který maximálně prodlužuje

životnost investic zákazníků, a jedinečný

Value Provider Program. Tento program

zajišťuje koncovým uživatelům lokální

dostupnost partnerů (třetích stran) ABB,

a zvyšuje tak jejich spokojenost.

Společnost ABB je předním doda-

vatelem integrovaných energetických

a automatizačních řešení a díky partner-

ství se společnostmi z oblasti zpracova-

telského průmyslu a energetiky nabízí

jedinečné znalosti a zkušenosti. Dodávky

ABB, jako jsou integrované a zabezpe-

čené digitální systémy, služby a řešení

pro automatizaci a optimalizaci výkonu

průmyslových podniků, pomáhají zákazní-

kům dosahovat lepších provozních výkonů

a udržitelného růstu.

Agentura vysoce ocenila také postavení

ABB jako jedné z pouhých dvou společ-

ností, schopných zastávat pozici hlavního

dodavatele pro automatizaci, energetiku

a informace (MAEIC). U nových projektů

tyto služby snižují náklady, čas realizace

i rizika, neboť za vše nese odpovědnost

jediný subjekt. Využití zde nacházejí

takové digitální inovace jako je cloudové

inženýrství a konfigurovatelné kanály I/O,

které oddělují návrh softwaru od návrhu

hardwaru, urychlují realizaci a minimali-

zují vliv změn v pozdějších fázích návrhu.

Udělenou cenou agentura rovněž oce-

ňuje skutečnost, že společnost ABB začala

– rychleji než jiní dodavatelé automati-

začních řešení - investovat do start-upů

s cílem podporovat inovace a rychlejší růst

digitální nabídky. Nepřehlédnuto nezů-

stalo ani partnerství mezi společnostmi

ABB a Microsoft oznámené v říjnu 2016,

které agentura označila za další způsob,

jakým jde ABB příkladem při podpoře

širšího ekosystému aplikací ve snaze

dosáhnout v oblasti digitalizace znameni-

tých výsledků.

ABB

(ABBN: Six Swiss Ex) je lídr a průkopník

v oborů elektrotechnických výrobků, robotiky

a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky.

Zákazníci ABBpocházejí z odvětví energetiky,

průmyslu, dopravy a infastruktury z celého světa.

V návaznosti na více než 125 let tradice inovací

dnes společnost ABB tvoří budoucnost průmyslové

digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté

průmyslové revoluce. ABBpůsobí ve více než

100 státech amá přibližně 136 000 zaměstnanců.